top of page

Algemene voorwaarden ViaNeo

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

ViaNeo: Zorgorganisatie die zich richt op begeleiding en ondersteuning van kinderen/ jongeren met een speciale zorgvraag.
Cliënt: Diegene die de begeleiding ontvangt en/of waar de beschikking/indicatie op afgegeven is.
Budgethouder: Natuurlijke persoon die met een persoonsgebonden budget zorg inkoopt bij een zorgaanbieder.
Vertegenwoordiger: De ouder/verzorger van de minderjarige.
Deelnemers: Cliënten of diegene die de wettelijke vertegenwoordiger is.
Activiteiten: Thuisbegeleiding, ouderbegeleiding, weekendopvang/kortdurend verblijf, ondersteuning en begeleiding op school, begeleide bezoeken/ observatie begeleiding voor kinderen, jongeren, (jong) volwassenen en dagopvang.
Verleningsbeschikking: Een beschikking in de zin van de algemene wet bestuursrecht afgegeven door een gemeente aan een cliënt, waarin te bereiken doelen en resultaten worden vermeld en waarmee de cliënt in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening/ de jeugdige in aanmerking komt voor jeugdhulp.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen ViaNeo en een cliënt worden gesloten of reeds zijn gesloten.
De algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van ViaNeo en de cliënt/ budgethouder/vertegenwoordiger.
Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen slechts met instemming van zowel ViaNeo als de cliënt worden overgedragen aan derden.
Bij aanmelding of door de totstandkoming van een overeenkomst aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling.


Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie beoordeeld te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Indien ViaNeo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ViaNeo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Bekendmaking algemene voorwaarden

Op verzoek van de cliënt/ vertegenwoordiger licht ViaNeo de algemene voorwaarden toe.

 

Artikel 4: Duidelijke informatie

A Door de zorgaanbieder

– Steeds als de zorgaanbieder de cliënt/vertegenwoordiger informatie verschaft, doet hij dit op

een voor de cliënt/ vertegenwoordiger toegankelijke manier en gaat hij na of de cliënt/ vertegenwoordiger de informatie heeft ontvangen en begrepen. De zorgaanbieder stelt de cliënt/ vertegenwoordiger in de gelegenheid om de verstrekte informatie met een derde te bespreken, voordat wordt overgegaan tot het vastleggen van de afspraken.

– Als de zorgaanbieder de informatie elektronisch verschaft gaat hij na of deze informatie toegankelijk is voor de cliënt/vertegenwoordiger.

Indien het belang van de cliënt dit vereist dient de zorgaanbieder de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.

– De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

B Door de cliënt/ vertegenwoordiger

– Steeds als de cliënt/vertegenwoordiger ViaNeo informatie verschaft, doet hij dit op een voor ViaNeo toegankelijke manier.

– De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger zorgt ervoor dat de zorgaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst, in het bijzonder over de looptijd van de verleningsbeschikking en eventuele tussentijdse wijzigingen van de beschikking.

Artikel 5: Keuze informatie

ViaNeo verstrekt duidelijke informatie over haar werkwijze aan de cliënt/vertegenwoordiger zodat deze een weloverwogen keuze kan maken. Deze informatie geeft in ieder geval aan:

de bereikbaarheid van ViaNeo;
met welke partij de cliënt/vertegenwoordiger een overeenkomst aangaat;
welke vormen van zorg ViaNeo kan leveren en voor welke doelgroepen;
de tarieven (indien van toepassing);
de wijze waarop ViaNeo aan de cliënt/vertegenwoordiger verantwoording aflegt over gewerkte uren en/of de wijze van factureren (indien van toepassing);
de aanwezigheid van de klachten- en geschillenregeling;
ViaNeo zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie duidelijk, toegankelijk en inzichtelijk is voor de cliënt/vertegenwoordiger op de website, in brochures of in ander schriftelijk materiaal.


Artikel 6: Aanbod en overeenkomst

1. Naar aanleiding van een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin de wensen en behoeften van de wederpartij worden besproken, doet ViaNeo een aanbod.
2. De wederpartij dient binnen twee weken op het aanbod te reageren. Bij niet reageren door de wederpartij vervalt het aanbod.
3. Indien de wederpartij van het aanbod gebruik wil maken, ontvangt deze een begeleidingsovereenkomst.
4. ViaNeo kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 7: Plaatsing en toegankelijkheid

1. ViaNeo houdt, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, rekening met individuele wensen van de cliënt/ vertegenwoordiger. ViaNeo behoudt zich echter te allen tijde het recht om hiervan af te wijken indien de belangen van andere cliënten, ViaNeo en/of de organisatie zich hiertegen verzetten.
2. ViaNeo houdt zich te allen tijde het recht om de cliënt/vertegenwoordiger van toekomstige deelname aan activiteiten uit te sluiten of hem/haar in een andere groep te plaatsen, indien zijn/haar gedrag of (medische) problematiek hiertoe aanleiding geeft. Dit is uitsluitend ter beoordeling aan ViaNeo. Bij uitsluiting van deelname aan toekomstige activiteiten wordt een eventueel al betaalde factuur ten aanzien van deze toekomstige activiteit(en) terugbetaald.
3. Indien de cliënt tijdens een activiteit bij ViaNeo ontoelaatbaar en/of agressief gedrag vertoont, kan de ouder/verzorger gevraagd worden om zijn/haar kind direct op te komen halen. In dat geval bestaat er geen recht op teruggave van betaalde bijdragen of vergoeding van door de cliënt gemaakte kosten. Indien de ouder/verzorger hun kind niet (kunnen) ophalen, dan worden de kosten die ViaNeo hiervoor moet maken op de ouder/verzorger verhaald volgens de hiervoor gehanteerde tarieven.
4. ViaNeo behoudt zich tevens het recht voor om de cliënt/ vertegenwoordiger te weigeren voor de duur van een periode dat het kind door ziekte of anderszins een gezondheidsrisico vormt voor anderen.
5. Alcohol- en/of drugsgebruik is door cliënt/vertegenwoordiger gedurende de gehele deelname aan activiteiten van ViaNeo verboden. Bij overtreding kan de cliënt/vertegenwoordiger van verdere deelname aan activiteiten worden uitgesloten.
6. Deelnemers dienen op tijd bij activiteiten te arriveren en te vertrekken.
7. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste medicatie met daarbij behorende informatie aan ViaNeo;
ViaNeo kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen en/of bijwerkingen, e.d. die ontstaan of voortvloeien uit door ouders/verzorgers op hen verzoek verstrekte medicijnen aan cliënten:
Ouders/verzorgers geven toestemming het betreffende geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen aan het kind.
ViaNeo kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het door haar personeel toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel op de voorgeschreven wijze.
Pas na overhandiging van het geneesmiddel/zelfzorgmiddel aan één van de hiervoor aangestelde medewerkers van ViaNeo, kan en zal ViaNeo de verantwoordelijkheid dragen voor correcte medicijnverstrekking. In andere gevallen kan ViaNeo niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies e.d.
• Hierbij dient in voorkomende gevallen gebruik gemaakt te worden van de door ViaNeo hiervoor verstrekte medicijndoos die voor rekening van ouders/verzorgers komt.
• Ouders blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van eventuele wijzigingen in de medicatie en/of wijze van verstrekking aan ViaNeo.

 

Artikel 8: Privacy

– Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de

Wet bescherming persoonsgegevens.

-Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 –

7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

 

Artikel 9: Bescherming van de persoonlijke leefsfeer

ViaNeo moet toestemming krijgen van de cliënt/vertegenwoordiger:

als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt/vertegenwoordiger als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren;
als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie;
als ViaNeo bij geneeskundige handelingen of bij een gesprek een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn.

 

Artikel 10: Bewaren van gegevens

ViaNeo legt zorginhoudelijke gegevens over de cliënt vast. Deze gegevens blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn ter beschikking van zowel de ViaNeo als de cliënt/vertegenwoordiger. De cliënt/vertegenwoordiger biedt hiertoe de ViaNeo op diens verzoek de mogelijkheid een kopie van deze gegevens te maken.

Bij beëindiging van de overeenkomst bewaren de cliënt/ vertegenwoordiger en de ViaNeo ieder een exemplaar van de gegevens bedoeld in lid 1. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van budgethouder ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 11: Gegevensverstrekking en verlening van inzage door ViaNeo aan derden

ViaNeo verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt/vertegenwoordiger geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:

degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
Na overlijden van de cliënt geeft ViaNeo desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt/vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.

ViaNeo informeert de door hem ingezette individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de cliënt/vertegenwoordiger hiervan op de hoogte.

ViaNeo is aangesloten bij signaleringssysteem Zorg voor Jeugd Noord Brabant. Informatie hieromtrent wordt verstrekt op de website en op extranet van ViaNeo.

 

Artikel 12: Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst tussen ViaNeo en cliënt/vertegenwoordiger wordt steeds aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
De overeenkomst tussen ViaNeo en ZIN cliënt wordt steeds aangegaan voor bepaalde tijd.
De overeenkomst kan schriftelijk, met redenen, door de cliënt worden opgezegd met een opzegtermijn van minimaal 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de dag waarop ViaNeo de opzegging ontvangt.
ViaNeo kan de cliënt wijzen op de juridische consequenties van het niet nakomen van het bepaalde onder artikel 7 lid 5.
Bij niet nakoming van het bepaalde onder artikel 7 lid 5 is ViaNeo bevoegd om de overeenkomst direct te beëindigen. De cliënt zal in dat geval door ViaNeo gemaakte en te maken kosten verschuldigd zijn.
ViaNeo is tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
Indien een indicerende instantie beslist dat de cliënt geen recht meer heeft op een toegekend budget of indien een kind/jongere overlijdt, dan kan de overeenkomst direct worden opgezegd zonder dat verdere kosten verbonden zijn aan annulering van toekomstige activiteiten, mits de cliënt binnen een week na ontvangst van de kennisgeving door de indicerende organisatie of het overlijden van het kind/jongere ViaNeo op de hoogte stelt van het stopzetten van het toegekende budget of het overlijden.
Indien de cliënt om andere, dan de onder artikel 12 lid 6 van deze algemene voorwaarden genoemde redenen, de overeenkomst beëindigt en daarmee tevens binnen 4 weken voor aanvang een gereserveerd weekend annuleert, is zij de volledige kosten verbonden aan annulering verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 13: Opschorting

ViaNeo is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:

Cliënt/vertegenwoordiger de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
ViaNeo, na het sluiten van de overeenkomst, kennis heeft genomen van omstandigheden die goede gronden geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk kan/zal nakomen. De opschorting is dan slechts gerechtvaardigd voor zover de tekortkoming dit toelaat.
Cliënt/vertegenwoordiger bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 14: Annuleren en afmelden

Bij onvoldoende aanmeldingen is ViaNeo te allen tijde bevoegd een weekendopvang/kortdurend verblijf, dagopvang te annuleren en/of een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Indien dit zich onverhoopt voordoet, dan streeft ViaNeo ernaar om dit maximaal twee weken voor aanvang van genoemde activiteiten aan cliënt kenbaar te maken.
Tot 4 weken voor aanvang van een gereserveerde weekendopvang/kortdurend verblijf, of dagopvang kan de cliënt kosteloos schriftelijk annuleren. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang is de cliënt 100% van het tarief voor de betreffende activiteit verschuldigd.
Afmelden voor thuisbegeleiding, ouderbegeleiding, ondersteuning en begeleiding op school, naschoolse opvang, zaterdagopvang dient minimaal 5 werkdagen van tevoren plaats te vinden. Indien er geen tijdige afmelding heeft plaatsgevonden, is de cliënt het gebruikelijke tarief voor de afgesproken tijd verschuldigd. Dit geldt ook voor ziekte.
Als annuleringsdatum of afmeldingsdatum geldt de datum waarop ViaNeo de annulering of aanmelding ontvangt.
De annulering of afmelding dient altijd schriftelijk of via email plaats te vinden via planning@vianeo.nl

Artikel 15: Vervoer

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar en van de locatie waar de activiteit wordt aangeboden. Voor sommige activiteiten zorgt ViaNeo voor gezamenlijk vervoer. Hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden door de cliënt. Indien ViaNeo het vervoer verzorgt, wordt dit van tevoren aangegeven en afgesproken met de cliënt/ zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger.
De deelnemer is verplicht alle geldende veiligheidsvoorschriften, bij derden, vervoersmaatschappij en groepsaccommodaties, strikt na te leven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door zijn handeling of nalaten. Kosten die ontstaan door deze schade kunnen door ViaNeo op de cliënt worden verhaald.
Indien ViaNeo voor activiteiten gebruikt maakt van diensten van een extern vervoersbedrijf, gelden de algemene voorwaarden welke zijn opgesteld door KNV (Koninklijk Nederlands Vervoer).
In samenspraak met ViaNeo, kan ViaNeo in vervoer voorzien. Afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 16: Prijzen en prijswijzigingen PGB

De cliënt wordt vooraf geïnformeerd over de prijs van activiteiten van ViaNeo. Hiervan wordt de cliënt schriftelijk op de hoogte gesteld.
Tussentijds opgelegde tariefwijzigingen door gemeente, leiden niet automatisch tot een wijziging van de gehanteerde tarieven van ViaNeo. De tarieven van ViaNeo zijn bepalend voor de financiële verplichtingen van de cliënt jegens ViaNeo.

 

Artikel 17: Betaling/niet tijdige betaling PGB

De cliënt/vertegenwoordiger verplicht zich tot het betalen van het volledige tarief voor een overeengekomen activiteit dan wel tijdig de facturen aan te leveren bij de Sociale Verzekerings Bank.
Indien anders is overeengekomen, dient een factuur binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door storting of overmaking op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
ViaNeo stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
Indien niet tijdig of niet volledig wordt betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. ViaNeo is tevens bevoegd om per direct en zonder tussenkomst van een rechter de overeenkomst met de cliënt te ontbinden.
Onverminderd zijn/haar overige verplichtingen, is de cliënt zowel buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten als wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De incassokosten en de rente die ViaNeo berekent komen overeen met hetgeen in de wet geregeld is.
Indien de cliënt individuele begeleiding van ViaNeo wenst op zon- en feestdagen zal er een extra toeslag gerekend worden van 50% en wel op:
Nieuwjaarsdag;
1e en 2e paasdag;
Hemelvaartsdag;
1e en 2e pinksterdag;
Koningsdag;
5 mei (1 x per 5 jaar)/eerstvolgende 2020;
1e en 2e kerstdag.
De dag begint om 9.00 uur en eindigt om 19.00 uur.

Indien de cliënt/vertegenwoordiger individuele begeleiding wenst op bovenstaande feestdagen tussen 19.00 uur en 09.00 uur zal er een extra toeslag gerekend worden van 75%.

Indien de cliënt/vertegenwoordiger individuele begeleiding van ViaNeo wenst tussen 19.00 uur en 09.00 uur zal er een toeslag gerekend worden van 50 %.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ViaNeo is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, waaruit een eventuele aansprakelijkheid zou voortvloeien. Deze aansprakelijkheid omvat de vermogensschade en immateriële schade, evenals de wettelijke aansprakelijkheden voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voorzover één en ander aan ViaNeo toerekenbaar is.

De cliënt/vertegenwoordiger is wettelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hem/haar of zijn/haar kind. De cliënt of zijn/haar kind dient WA-verzekerd te zijn.

ViaNeo spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden, dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt. ViaNeo aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ViaNeo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan ViaNeo worden verstrekt. Dit geldt in het bijzonder voor wijzigingen in cliëntgegevens en wijzigingen in de verleningsbeschikking. ViaNeo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ViaNeo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

ViaNeo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van cliënt of zijn/haar kind.

 

Artikel 19: Overmacht

ViaNeo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de partij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor de partij niet in staat is de verplichtingen na te komen.

ViaNeo heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ViaNeo haar verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

Artikel 20: Veiligheid

ViaNeo zorgt ervoor dat de gebouwen goed toegankelijk zijn en geschikt voor mensen met een beperking.
ViaNeo treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de accommodaties geschikt zijn voor de opvang en het verblijf van cliënten. Hiermee zorgt ViaNeo ervoor dat cliënten op verantwoorde wijze in de accommodatie kunnen verblijven.
ViaNeo heeft adequate maatregelen getroffen ter voorkoming van brand, inbraak en andere onveilige situaties.
ViaNeo heeft een calamiteitenplan en de zorgverleners zijn hierover duidelijk geïnstrueerd.

 

Artikel 21: Privacybescherming en beheer/administratie cliëntgegevens

Ter bescherming van uw privacy hanteert ViaNeo een privacyreglement. Dit reglement voldoet aan de wettelijke voorschriften en regelt onderneem uw recht op inzage in en geheimhouding van uw gegevens. Medewerkers zijn gehouden zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij verwachten van u eveneens dat u zorgvuldig omgaat met de privacy van onze medewerkers.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van ViaNeo geluid- dan wel video opnames of foto’s te maken van het personeel.

Het privacy protocol ontvangt u bij aanvang van de overeenkomst.

Het beheren en administreren van cliëntgegevens geschiedt in overleg en op verzoek van (potentiële) cliënt of diens vertegenwoordiger. Cliënt of diens vertegenwoordiger wordt tijdig geïnformeerd over de werkwijze. Het gaat hierbij om inzage, correctie, aanvulling, verwijdering, afscherming, vernietiging en het verkrijgen van een afschrift. De cliënt en diens vertegenwoordiger heeft te allen tijde de mogelijkheid om inzage te hebben in zijn/haar cliëntgegevens.

 

Artikel 22: Gedragsnormen

ViaNeo tolereert geen discriminatie op basis van leeftijd, levensovertuiging, seksuele geaardheid, huidskleur of geslacht. Dit geldt zowel voor onze cliënten als voor onze medewerkers.

ViaNeo hanteert een gedragscode waarin deze en andere uitgangspunten t.a.v. de bejegening beschreven staat. Bij de omgang met de cliënt dienen medewerkers zich aan deze gedragscode te houden. Als onze medewerker zich niet aan deze gedragscode houden kunt u een klacht indienen in overeenstemming met de klachtenregeling. Als de cliënt in strijd met de algemene gedragsnormen handelt, kunnen wij de dienstverlening met onmiddellijke ingang beëindigen en de zorgovereenkomst met u opzeggen. U kunt meer informatie opvragen bij ViaNeo.

 

Artikel 23: Klachtenprocedure

ViaNeo beschikt over een op extranet bekendgemaakte regeling aangaande klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachten procedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden, schriftelijk worden ingediend bij de directie van ViaNeo uiterlijk binnen een maand nadat de cliënt het gebrek geconstateerd heet. Niet tijdig indienen van een klacht, kan tot gevolg hebben dat de cliënt eventuele rechten verliest.

Artikel 24: Geschillenregeling

Geschillen tussen cliënten en ViaNeo over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door ViaNeo te leveren of geleverde diensten of zaken kunnen worden voorgelegd aan de regionale klachtencommissie.

Daarnaast kunnen geschillen zowel door de cliënt als door ViaNeo worden voorgelegd aan en beslecht door de burgerlijke rechter die bevoegd is ter plaatse waar ViaNeo gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partijen zullen een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen cliënt/vertegenwoordiger en ViaNeo is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26: Wijziging van de voorwaarden

ViaNeo is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.

bottom of page